1 the grapes like a

írta ylq

2 Tonight, the thin

írta ylq

3 At some point

írta ylq

4 Or a cold wind

írta ylq

5 I am a child who

írta ylq

10 Turning on

írta ylq

11 In the neighborhood

írta gfgfgfgfgfgf5

12 In a blink of an eye,

írta gfgfgfgfgfgf5

13 The year I was born,

írta gfgfgfgfgfgf5

14 We have a beautiful

írta gfgfgfgfgfgf5

15 She has the most feminine

írta gfgfgfgfgfgf5

16 From the past, the

írta gfgfgfgfgfgf5

18 My family has two maps

írta ylq

26 When I was young, I often sat

írta gfgfgfgfgfgf5

27 My good friend, named Tu Yaqi

írta gfgfgfgfgfgf5